| Zákaznická zóna


Ochrana oznamovatelů - Whistleblowing
Cílem je stanovit hlavní zásady a postupy o způsobech oznamování porušení práva interním oznamovacím systémem – Whistleblowing, ve společnosti Letoplast s.r.o. se sídlem Pražská 258, 679 61 Letovice, IČO: 48591726 (dále jen "společnost").

Předmětem tohoto předpisu je zavedení vnitřního oznamovacího systému dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU (dále jen "směrnice EU") a zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“). Cílem předpisu je umožnit oznamovatelům bezpečně podat oznámení v rámci interních mechanismů, případně externích mechanismů, a následně oznamovatelům a dalším osobám chráněným dle zákona zajistit ochranu před možnými odvetnými opatřeními.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalování protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Oznámení protiprávního jednání:
Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (např. pracovněprávní vztah, služba, samostatná výdělečná činnost, odborná praxe, stáž) dozvěděla o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, přestupku, porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem.Oblastmi, ke kterým lze podat oznámení, se rozumí oblast:
 • finančních trhů;
 • daně z příjmů právnických osob;
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a
 • ochrany spotřebitele;
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrany životního prostředí;
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie;
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
Společnost Letoplast s.r.o. je povinným subjektem dle zákona, proto vytváří vnitřní oznamovací systém dle tohoto vnitřního předpisu a dle zákona. V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria zákona k dispozici uvedené komunikační kanály.

Interní kanál pro oznámení – podat oznámení lze písemně nebo ústně:
 • e-mailem na zabezpečenou e-mailovou adresu oznameni@letoplast.cz nebo skrze formulář Podání oznámení
 • písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, přičemž obálku označte slovy "neotvírat – oznámení", či slovy "neotvírat – whistleblowing" na adresu: Letoplast s.r.o., Pražská 258, 679 61 Letovice, nebo skrze formulář PDF
 • písemně s následným vhozením do schránky zřízené společnosti, která je umístěna v areálu zaměstnavatele a je označena logem společnosti a názvem "WHISTLEBLOWING", v arealu společnosti Letoplast s.r.o. je umístěna v přízemí hlavní adminitrativní budovy.
 • telefonicky na číslech +420 777 030 758, +420 724 890 833
 • osobně – po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou
Externí kanál pro oznámení:
S podaným oznámením se seznamují pouze příslušné osoby, které řádně posuzují důvodnost oznámení.

Příslušná osoba je zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení a případně navrhuje firmě Letoplast s.r.o., jakožto povinnému subjektu, opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení. Příslušná osoba vyrozumí písemně oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.

Příslušnou osobou byly určeny osoby:
 • Petra Brumarová, Personální manažer, tel. č +420 724 890 833 
 • Zdeňka Dvořáčková, Finanční manažer, tel. č. +420 777 030 758
Letoplast s.r.o. i příslušné osoby deklarují oznamovateli zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se dozvěděly při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Také oznamovatelům zaručují naprostou ochranu jejich osobních údajů. 

Společnost Letoplast s.r.o. nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem v případech, kdy oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím datové schránky.


Pracujte u nás

Staňte se součástí Letoplastu! Jako dynamicky se rozvíjející firma s bohatou historií a širokými možnostmi stále hledáme nové tváře. Přidejte se k nám a pracujte v rodinném prostředí s tradicí.

U nás vás čeká příjemné pracovní prostředí, ale i příležitost růst s námi. Máte-li zájem, neváhejte a zašlete nám svůj životopis. My se s vámi spojíme a domluvíme termín schůzky, kde se dozvíte vše potřebné k nastartování vaší kariéry u nás. Těšíme se na setkání s vámi!

Aktuálně hledáme kandidáty na tyto pracovní pozice
Najdete nás
na adrese

Pražská 258/91
679 61 Letovice
Czech RepublicZavolejte nám

Tel: 

Napište nám